Om begreper som annuitetslån, nominelle renter, fastrente og underkurs er helt ukjente for deg, bør du lese dette før du låner. Vi tar for oss tre sentrale områder som gjelder for de fleste lån. Å forstå forskjellene gir deg muligheten til å ta rett valg, og dermed sparer penger.

Gjelder alle lånetyper

Begrepene effektive og nominelle renter gjelder for alle typer lån og kreditter. De andre begrepene vi tar for oss i denne artikkelen, er først og fremst aktuelle for et boliglån, studielån, eller andre lån av betydelig størrelse. Banker som tilbyr utelukkende forbrukslån uten sikkerhet, eller lignende kreditter, lar deg som regel ikke velge. Der er så godt som alle lån annuitet, og du får ikke valgt fastrenteavtaler.

Se Youtube video for hvordan du nedbetaler lån: 

Annuitet eller serie

Hovedforskjellen på et annuitetslån og et serielån ligger i størrelsen på avdragene som betales hver termin. Vi kan illustrere forskjellen med et enkelt eksempel.

Her er et lån på 100 000 kroner, med renter på 10%, som tilbakebetales på 1 år (12 terminer). For å gjøre det enkelt ser vi bort fra gebyrer. Eksempelet viser terminbeløp, renter og avdrag for første og siste måned, samt totalkostnadene.

Annuitetslån Terminbeløp Renter Avdrag Totalkostnad
Avdrag 1 8 792 833 7 958
Avdrag 12 8 792 73 8 719 5 499

 

Serielån Terminbeløp Renter Avdrag Totalkostnad
Avdrag 1 9 167 833 8 333
Avdrag 12 8 403 69 8 333 5 417

Som vi ser har annuitetslån like store terminbeløp (summen av renter og avdrag) hver måned, og i eksempelet utgjør dette 8 792 kroner. For personer som ønsker et oversiktlig lån, og som alltid vil ha samme månedlige låneutgifter, er annuitetslån løsningen. Ulempen er at det koster mer enn et serielån.

Regjeringen.no – Innfører nye krav til bankene.

I eksempelet ser vi at serielånet har det samme avdraget hver termin, her 8 333 kroner. Det betyr at de første terminbeløpene som må betales er høyere. Det igjen gjør at den rentebærende gjelden reduseres raskere. Derfor krymper andelen renter raskere for hver eneste terminbetaling, enn det gjør på et annuitetslån. Resultatet er at totalkostnadene blir lavere.

Forskjellen i kostnader blir betydelige når størrelsen på lånet og lånetiden øker. Har du inntekt nok til å klare de økte avdragene i begynnelsen, bør du absolutt velge serielån.

2 typer rente

Nominelle renter er utgangsprisen du må betale til banken for å få låne penger. Denne betegnelsen inkluderer ikke gebyrer, eller renters rente, og viser derfor ikke de totale kostnadene du får på lånet.

De effektive rentene inkluderer alle normale kostnader, for eksempel etableringsgebyr og terminomkostninger. Renters rente er også inkludert når de effektive rentene oppgis.

Hvis du skal sammenligne flere lånetilbud, er det derfor de effektive rentene, og/eller totalkostnadene, du må se på. Faktisk er bankene pliktige til å oppgi hva de effektive rentene er, i henhold til Finansavtaleloven. Før dette ble inkludert i lovverket, var det vanlig at banker og kredittforetak kun oppga nominelle renter, for å gi inntrykk av at lånene deres var billigere enn de egentlig var.

Flytende rente versus fastrente

At et lån har flytende rente betyr at banken har rett til å endre renten i løpet av låneperioden, under visse forutsetninger. Finansavtaleloven sier at banken plikter å varsle deg som er låntaker, minst 6 uker før en renteendring trer i kraft. Loven gir imidlertid adgang til kortere varslingsfrist under spesielle omstendigheter.

Har du flytende renter på et lån, får du også rett til å si opp og innfri lånet når som helst. Banken har da ikke rett til å kreve noen form for betaling, utover normalt påløpte renter og gebyrer.

Et fastrentelån betyr at du avtaler med banken at renten bindes over en bestemt tid. For et boliglån er det vanlig at banken tilbyr fastrente over 1, 3, 5 eller 10 år, noe du også kan få på studielån fra Statens Lånekasse for Utdanning.

Rentesatsen på et fastrentelån er litt høyere enn på et lån med flytende rente. Dette fordi banken (og du) tar en viss risiko for tap. Går utlånsrentene ned i perioden du har avtalt, vil du tape penger. Går utlånsrenten opp, taper banken penger.  

Du kan innfri et fastrentelån førtids. I så fall vil det bli beregnet underkurs eller overkurs. Har utlånsrenten steget, vil banken la deg innfri lånet billigere. Har utlånskursen falt, vil du måtte betale mer enn det du ville måttet gjøre om du hadde beholdt avtalen.